Общи условия

Услугите, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид, качество и количество в същия. Заявяването за закупуване на услуга/услуги се приема за изразено писмено съгласие от страна на потребителя относно вида, качеството и количеството на услугите.

Отказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт, чрез телефон или чрез имейл.

Заплащане на поръчаните услуги:
    * Плащането е по банков път.

Права и задължения на потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава услугите от сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.
Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка, или не, се задължава при ползване на сайта:
    * да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията, законите на Република България и международните актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката;
    * да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
    * да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg:
Има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра ни или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg, както и на трети лица в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвана или разпространена информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.  
Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg има право по всяко време, без да уведомява потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg да прекратява достъпа на потребителя до сайта. Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за причинени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта на Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg.
Потребителят е длъжен да обезщети Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg и всички трети лица за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страницата, хипервръзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра ни, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.
Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg има право ежеседмично да праща писмо с новини до потребителите на сайта, ако същите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови услуги, новини за предстоящи празници и събития и други. Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg има право да събира и използва информация относно своите потребители.
Информацията по-горе може да бъде използвана от Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: contact@kandova.bg. Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg събира и използва информацията, за да подобрява предлагането на услугите и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, добрите нрави и интернет етиката.
Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица освен в случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg има право да инсталира върху компютрите на потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която използва и записва, и други.

Защита на личните данни. Kонфиденциалност
Съгласно Закона за защита на личните данни потребителят има право на достъп до личните си данни, които е въвел или са станали достояние на Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg при ползване от него на сайта, както и на поправка на тези лични данни.
Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите Общи условия, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg по електронен път при доставка на поръчани услуги.
Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на сайта и същите могат да се съхраняват, обработват и използват от Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg за целите на поддръжка на предлаганите услуги и за целите на рекламата им като получаване на бюлетини, SMS съобщения и други новости.
Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg заявява, че предоставените от потребителите на сайта лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и/или каквито и да било други цели.
Ви Ай консултинг ейджънси ЕООД под бранда на Kandova.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо въз основа на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите условия на сайта за електронна търговия.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с поръчката на услуги чрез сайта, се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в сайта, и респективно на посочените телефони/адреси за контакт на потребителя – в това число и имейл адреси. Потребителят може да се осведоми за състоянието на поръчката си във всеки един момент от секцията „Моите поръчки“. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.